W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.

Słownik kredytobiorcy

Harmonogram spłaty kredytu - jest to przesłany przez bank plan spłaty kredytu, w którym do wiadomości Kredytobiorcy podawane są kwoty rat kredytu oraz daty ich spłaty.

Hipoteka kaucyjna - zabezpiecza do określonej sumy wierzytelności, których wysokość w chwili powstania hipoteki nie jest ustalona, oraz wierzytelności z weksli.

Hipoteka łączna - jest to obciążenie kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności.

Hipoteka przymusowa - powstaje na żądanie wierzyciela, zabezpiecza wierzytelności stwierdzone tytułem egzekucyjnym wystawionym przez Sąd.

Hipoteka zwykła - zabezpiecza wierzytelność, której wysokość jest znana w chwili jej powstania.

Karencja - jest to okres, w którym zawieszona zostaje spłata kapitału kredytu. W tym czasie rata kredytowa składa się jedynie raty odsetkowej (spłacane są jedynie odsetki od uruchomionej kwoty kredytu).

Koszt ustanowienia zabezpieczenia - jest to koszt ponoszony przez Kredytobiorcę w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt - jest to oddana przez bank do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwota środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Kredyt konsumencki - jest to kredyt lub pożyczka, której zasady udzielania regulowane są przez ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 18 lipca 2001 r. (DzU 100/2001, poz. 1081 z późniejszymi zmianami); dla kredytu konsumenckiego okres kredytowania nie może być krótszy niż trzy miesiące, a kwota kredytu nie może być mniejsza od 500 i nie większa od 80 tys. zł (lub odpowiednio równowartość w walucie obcej).

Kredyt w walucie obcej - jest to kredyt udzielony w PLN, indeksowany kursem waluty obcej wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w banku.

Kredytobiorca - jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z bankiem umowę kredytu.

Kwota kredytu brutto - jest to kwota kredytu netto powiększona o pobierane przez bank opłaty i prowizje, które zwiększają kwotę kredytu netto.

Kwota kredytu netto - jest to kwota kredytu, jaką Kredytobiorca otrzymuje do dyspozycji.

LIBOR - stawka LIBOR (London Interbank Offered Rate) dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie „LIBO 01" serwisu REUTERS z godziny 11:00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych: USD, CHF, EUR.

Marża - jest to stała ustalona przez bank wartość wyrażona w punktach procentowych (obok stopy referencyjnej jest to drugi składnik wpływający na oprocentowanie kredytu).

Minimalny wkład własny - jest to udział środków własnych Kredytobiorcy, rozumiany jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości będącej/cych zabezpieczeniem kredytu/pożyczki, a kwotą kredytu/ pożyczki.

Przeważnie banki nie akceptują następujących źródeł wkładu własnego:

 • kredytów i pożyczek,
 • deklarowanych w przyszłości darowizn.

Odsetki karne - jest to rodzaj odsetek obliczanych według określonej w umowie kredytowej podwyższonej stopy procentowej. Odsetki karne naliczane są od należności przeterminowanych (kwoty zaległej spłaty kredytu).

Odsetki umowne od kredytu - jest to kwota będąca iloczynem kwoty kredytu brutto i oprocentowania oznaczonego w umowie kredytowej. Najczęściej odsetki umowne naliczane są i płacone przez Kredytobiorcę razem z ratą kapitałową kredytu.

Okres obrachunkowy - jest to okres obowiązywania danej wartości zmiennej bądź stałej stopy procentowej. Po tym czasie podstawowa stopa procentowa ulega zmianie na kolejny okres. Dla kredytów hipotecznych najpopularniejszymi okresami obrachunkowymi są okresy 3 i 6 miesięczne.

Okres odsetkowy - jest to okres, za który bank nalicza odsetki od kwoty kredytu.

Opłata przygotowawcza - jest to opłata ponoszona przez Kredytobiorcę za czynności, które bank musi wykonać w celu udzielenia kredytu. Opłata ta może zostać doliczana do kwoty kredytu lub zapłacona gotówką. Przeważnie opłata przygotowawcza nie jest zwracana w przypadku odstąpienia klienta od umowy kredytu.

Opłaty windykacyjne - są to opłaty pobierane od Kredytobiorców, którzy opóźniają się ze spłatą rat kredytu (bank może pobierać opłaty np. za wysłanie wezwania do zapłaty).

Oprocentowanie efektywne - jest to oprocentowanie uwzględniające całkowity, faktyczny koszt kapitału. Obliczając efektywną stopę procentową uwzględniane są należne odsetki, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem kredytowym.

Oprocentowanie nominalne - jest to oprocentowanie naliczane od kwoty kredytu brutto (kwoty netto powiększonej o należne opłaty i prowizje), uwzględniające nominalną cenę kapitału udostępnionego Kredytobiorcy, czyli wysokość odsetek do zapłaty, których zobligowany jest klient.

Oprocentowanie rzeczywiste - jest to oprocentowanie uwzględniające należne odsetki, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem kredytowym (oprocentowanie efektywne) oraz wartość pieniądza w czasie.

Poręczenie - jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na pisemnym zobowiązaniu osoby trzeciej (Poręczyciela) do spłaty kredytu wraz z jego odsetkami w przypadku nieuregulowania należności przez Kredytobiorcę.

Pożyczka - jest to oddana przez pożyczkodawcę (pożyczkodawcą może, lecz nie musi być bank tak jak w przypadku kredytu) do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwota środków pieniężnych. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty.

Promesa kredytowa - jest to dokument potwierdzający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu Wnioskodawcy po uprzednim spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tymże dokumencie. (Najczęściej promesy kredytowe wydawane w celu potwierdzenia zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przeważnie promesa wygasa po upłynięciu jednego miesiąca od daty jej wystawienia. W tym czasie bank gwarantuje Wnioskodawcy warunkowe udzielenie kredytu).

Prowizja bankowa - jest to nominalnie lub procentowo wyrażona opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Opłata ta może zostać doliczana do kwoty kredytu lub zapłacona gotówką.

Rata kapitałowa - jest to część kwoty kredytu brutto spłacana w kolejnych ratach kredytu. Dokonanie spłaty kolejnej raty kapitałowej kredytu zmniejsza saldo kredytu (zadłużenie klienta wobec banku) o kwotę tej raty.

Rata kredytu - jest to kwota, jaką okresowo (najczęściej miesięcznie) Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić bankowi z tytułu zawartej umowy kredyt. Najczęściej w skład raty kredytowej wchodzi rata kapitałowa i odsetki umowne od kredytu za okres rozliczeniowy (rata odsetkowa).

Raty malejące - jest to sposób spłaty kredytu, który charakteryzuje się permanentnym obniżaniem wielkości kolejnych raty kredytu. W tym przypadku rata składa się z równych w całym okresie kredytowania rat kapitałowych, oraz malejących wraz ze spłatą zadłużenia rat odsetkowych.

Raty równe - jest to sposób spłaty kredytu, który charakteryzuje się tym, że wszystkie raty kredytu są równe w całym okresie kredytowania. W tym przypadku dla każdej kolejnej raty kapitałowo odsetkowej zmienia się proporcja wielkości raty kapitałowej do raty odsetkowej.

Rekomendacja S - jest to dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego i obowiązujący od 1 lipca 2006.
Zgodnie z wytycznymi KNB, banki powinny przyszłym Kredytobiorcom w pierwszej kolejności proponować kredyty złotówkowe oraz zaostrzyć procedury obliczania zdolność kredytowej dla osób chcących zadłużyć się w walucie obcej.

Stała stopa procentowa - jest to stopa, według której oprocentowany jest kredyt. Ustalana jest jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (WIBOR, LIBOR) i marży Banku. Jej wysokość obowiązuje przez cały okres trwania umowy kredytu/pożyczki.

Stopa procentowa - jest to wielkość procentowa (najczęściej podawana w skali rocznej), służąca do wyliczenia kwoty odsetek należnych bankowi z tytułu udzielonego kredytu.

Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) - jest to stopa procentowa, która określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje otwartego rynku polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Stopa referencyjna jest to podstawowa stopa procentowa w Polsce, jest ustalana przez RPP.

Transza - jest to część kwoty kredytu pozostawiana do dyspozycji Kredytobiorcy (możliwa do uruchomienia na zlecenie Kredytobiorcy). Jej proponowana wysokość i szacunkowy termin uruchomienia ustalone są w umowie kredytowej.

Ubezpieczenie przejściowe - jest to zabezpieczenie banku, obowiązkowe do czasu wpisania hipoteki (w praktyce do czasu dostarczenia do banku odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki).

Ubezpieczenie spłaty kredytu - jest to ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia Kredytobiorcy. W przypadku śmierci, choroby lub utraty pracy (nie z winy kredytobiorcy) ubezpieczyciel zgodnie z zawartymi w umowie warunkami ponosi koszt spłaty kredytu.

WIBOR - stopa WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie "WIBO" serwisu REUTERS z godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego, przyjęta w Banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów złotowych,

Wkład własny - w zależności od banku jako wkład własny mogą zostać potraktowane:

 • Wpłaty dokonane na poczet ceny zakupu,
 • Poniesione koszty budowy,
 • Działka, na której ma być prowadzona inwestycja,
 • Udokumentowane koszty przygotowania inwestycji,
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • Obligacje lub bony skarbowe,
 • Niektóre jednostki uczestnictwa TFI,
 • Premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej,
 • Wartość lub cześć wartości posiadanych nieruchomości, co do których Klient deklaruje zamiar sprzedaży,
 • Inne

Wnioskodawca - jest to osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Wskaźnik LTV - jest to wyrażony w procentach stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki. LTV = (Kwota kredytu/Rynkowa wartość nieruchomości) x 100% LTV jest podstawą do określenia maksymalnej kwoty kredytu i jego marży. W wielu bankach oprocentowanie kredytu jest uzależnione między innymi od tego wskaźnika.

Wycena nieruchomości (operat szacunkowy) - jest to oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu. Operaty szacunkowe wykonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę otrzymaną z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wycena nieruchomości dostarczona do banku zawsze podlega weryfikacji, co do jej zawartości merytorycznej i formalno-prawnej.

Zadłużenie przeterminowane - jest to niespłacona bankowi przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie część lub całość należności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki, tj. kapitału, odsetek, prowizji i innych należności.

Zdolność kredytowa - jest to indywidualnie oceniana przez bank zdolność Wnioskodawcy do spłaty kredytu wraz z jego odsetkami według założonego harmonogramu.

Zmienna stopa procentowa - jest to stopa, według której oprocentowany jest kredyt. Ustalana jest jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (WIBOR, LIBOR) i marży banku. Jej wysokość może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki (bank jest zobowiązany określić w umowie z Kredytobiorcą, jakie czynniki warunkują te zmiany).

SŁOWNIK

Sprawdź co oznaczają terminy powiązane z bankami i kredytami hipotecznymi ...

więcej »
KONTAKT

Zadzwoń do nas

tel. 22 616 12 46
faks: 22 349 24 39

Wyślij e-mail

biuro@niezaleznydoradca.pl

Złóż nam wizytę

Al. 3 Maja 2 lok 136
00-391 Warszawa